این‌ابزار برای ویرایش کانفیگ دامین پشت کلودفلر پیاده‌سازی شده؛ اگر از ورکر استفاده می‌کنید و تنها قصد تغییر IP را دارید، به انتخاب گزینه بازنویسی کانفیگ نیاز نمی‌باشد.

تنها پروتکل‌های VLESS, VMESS و TROJAN پشتیبانی می‌شوند.

از یک دامین پشت کلودفلر با پورت استاندارد استفاده کنید.